4MC - 4MV ROCHESTER VOLVO-PENTA  Marine  155 V6Zyl.

 
   
 
   
 
Service Satz    4.RT606.0A   Rochester 4MC + 4MV  Volvo Penta 155 V6Zyl.